ניהול פרוייקטים

ניהול פרוייקטים

בחברת אייל שריג בע"מ מקפידים על שיטת עבודה יעילה ומסודרת, כאשר המטרה היא להוביל לתוצאות הטובות ביותר, הן מבחינה טכנית והן מבחינת שביעות הרצון של הלקוחות. שיטת עבודה זו כוללת כמה שלבים חשובים.

תכנון ותיאום

שלב התכנון והתיאום לקראת יציאת הפרויקט לדרך כולל כמה מרכיבים חשובים:
– ייעוץ בהכנת התוכנית האדריכלית ותוכנית הפרויקט.
– בחירת אנשי מקצוע לביצוע הפרויקט, כדוגמת: מתכננים, יועצים, אדריכלים או כל בעל מקצוע נדרש אחר.
– קביעת לוח זמנים לעדכון ולמסירת התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות.
– ניהול ישיבות תיאום להבטחת ביצוע הפרויקט בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ובהתאם לתוכניות, להוראת המזמין או לדרישת גורמים אחרים.
– ייעוץ מקצועי למתכנני המערכות ולכימאי ביחס לשיטות העבודה, לצורת המפרטים ולכתבי הכמויות.
– תיאום ועדכון המפרטים הטכניים וכתבי הכמויות לעבודות בנייה וגמר.
– תיאום העבודה מול היועץ המשפטי של המזמין בתחומי מסמכי ההצעות והפצתם.
– הכנה של רשימות קבלנים בתיאום מלא עם המתכננים והמזמין.
– טיפול בעריכת מכרזים משלימים ובהפצתם, לצורך קבלת הצעות מחיר מקבלנים ומספקים שונים.
– הכנת אומדן תקציבי ולוח זמנים מעודכן בתיאום עם המתכננים.

איסוף ההצעות וחתימה על חוזים

– ביקורת פורמאלית וחשבונית של הצעות הקבלנים שהתקבלו.
– ניתוח הצעות הקבלנים ועריכת טבלת השוואה מפורטת בשיתוף כימאי הפרויקט.
– הכנת חוות דעת מקצועית ביחס להצעות הקבלנים ולניסיונם.
– ניהול משא ומתן עם הקבלנים בהשתתפות המזמין.
– עריכת הצד המנהלי והטכני של החוזים עם הקבלנים, בתיאום עם היועץ המשפטי של המזמין.
– עדכון האומדן התקציבי בהתאם לחוזים שיחתמו עם הקבלנים.

מסירת הפרויקט

עם סיום הפרויקט, יקבלו הלקוחות "תיק פרויקט" הכולל:
– עותקים רשומים וקבצים של התוכניות האדריכליות ותוכניות הביצוע של המערכות העיקריות בפרויקט.
– אישורי הרשויות.
– פרטים על חומרי גמר.
– ריכוז של תעודות אחריות.
– ריכוז מפרטים טכניים, והוראות הפעלה ותחזוקה של המערכות השונות.
– רשימת ציוד, כולל מספור, מיקום וסימון בתוכניות.
– הכנת ספר טיפולים למערכות.
– רשימת טלפונים של הקבלנים והספקים השונים שהשתתפו בהקמת המבנה.
– תמונות תיעוד הפרויקט לאורך כל תקופת הבנייה.